რეკლამა დაამატეთ კომპანია
       
      
       
ინფო გვერდებისაფოსტო ინდექსებიწალკა
N
All
ქ. წალკის ქუჩების საფოსტო ინდექსი 5300
ავრანლო 5301
აიაზმი 5313
არჯევან-სარვანი 5302
აშკალა 5320
ახალიკი 5304
ბაშკოი 5305
ბედიანი 5310
ბეშთაშენი 5306
ბურნაშეთი 5312
გუმბათი 5320
გუნია-კალა 5308
დარაქოი 5318
დაშბაში 5300
ედიქილისა 5309
თაზახარაბა 5317
თეჯისი 5302
თიქილისა 5309
თრიალეთი 5310
იმერა 5305
კაბური 5311
კარაკომი 5305
კუშჩი 5312
ლივადი 5305
ნარდევანი 5313
ოზნი 5316
ოლიანგი 5312
რეხა 5314
სანთა 5318
ქარიაქი 5306
ქვემო ხარაბა 5304
ყიზილქილისა 5316
შიპიაკი 5304
შუა ხარაბა 5306
ჩაპაევკა 5310
ჩივთქილისა 5317
ჩოლიანი 5302
წინწყარო 5318
ხადიკი 5300
ხანდო 5314
ხაჩკოი 5319
ხრამჰესი 5310
ჯინისი 5320