ინფო გვერდები
დიდი რიცხვები
რიცხვი
დასახელება მოკლე სკალაზე
დასახელება გრძელ სკალაზე
1
ერთი
ერთი
10
ათი
ათი
100
ასი
ასი
1000
ათასი
ათასი
106
მილიონი
მილიონი
109
ბილიონი (მილიარდი)
მილიარდი
1012
ტრილიონი
ბილიონი
1015
კვადრილიონი
ბილიარდი
1018
კვინტილიონი
ტრილიონი
1021
სექსტილიონი
ტრილიარდი
1024
სეპტილიონი
კვადრილიონი
1027
ოქტილიონი
კვადრილიარდი
1030
ნონილიონი
კვინტილიონი
1033
დეცილიონი
კვინტილიარდი
10100
გუგოლი
გუგოლი
10303
ცენტილიონი
1010100
გუგოლპლექსი
გუგოლპლექსი
მოკლე და გრძელი სკალის გამოყენება მსოფლიოში
 მოკლე სკალა
 გრძელი სკალა
 ორივე სკალა
 სხვა სისტემა
 მოკლე სკალა  ორივე სკალა
 გრძელი სკალა  სხვა სისტემა