რეკლამა დაამატეთ კომპანია
       
      
       
ინფო გვერდებიდიდი რიცხვები
რიცხვი დასახელება მოკლე სკალაზე დასახელება გრძელ სკალაზე
1ერთიერთი
10ათიათი
100ასიასი
1000ათასიათასი
106მილიონიმილიონი
109ბილიონი (მილიარდი)მილიარდი
1012ტრილიონიბილიონი
1015კვადრილიონიბილიარდი
1018კვინტილიონიტრილიონი
1021სექსტილიონიტრილიარდი
1024სეპტილიონიკვადრილიონი
1027ოქტილიონიკვადრილიარდი
1030ნონილიონიკვინტილიონი
1033დეცილიონიკვინტილიარდი
10100გუგოლიგუგოლი
10303ცენტილიონი
1010100გუგოლპლექსიგუგოლპლექსი
მოკლე და გრძელი სკალის გამოყენება მსოფლიოში
 
 მოკლე სკალა  ორივე სკალა
 გრძელი სკალა  სხვა სისტემა