ჯეოსილქროუდ
(2 რეიტინგი | 0 რევიუ)
თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. 12 / ბაჩანა ბრეგვაძის ქ. 2
ტელ: Tel: +995 32 2 477 344,   Mob: +995 596 655 655
ელ. ფოსტა: info@gsr.ge
ვებ-გვერდი: www.gsr.ge
საიდენტიფიკაციო კოდი: 416336405
იურიდიული დასახელება: შპს ჯეოსილქროუდ
Add to favourites
საქმიანობა


კომპანია „ჯეოსილქროუდი“თქვენი ბიზნესის წარმატებისათვის, შედეგზე ორიენტირებულ და დინამიურ იურიდიულ მომსახურებას გთავაზობთ. „ჯეოსილქროუდი“-ს კვალიფიციური იურისტები გაგიწევენ კონსულტაციას  ბიზნესის სწორად და მომგებიანად წარმართვის, მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვის, ხარჯების გათვალისწინებისა და ინვესტიციების მოცულობის გაზრდის სფეროსთან დაკავშირებით.

„ჯეოსილქროუდ“-ი გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს:

საინვესტიციო სამართალი

საინვესტიციო კონსალტინგი - საინვესტიციო პროექტების სამართლებრივი და ფინანსური მხარდაჭერა. დასკვნებისა და საინვესტიციო ხელშეკრულებების მომზადება. სასესხო და საწესდებო კაპიტალის საინვესტიციო ოპერაციები. წარმომადგენლობა სასმართლოსა და არბიტრაჟში;

საბანკო სამართალი

კომერციული სახის კონსალტინგი და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა ფინანსური დაწესებულებებისთვის. საკრედიტო ხელშეკრულებების, საბანკო გარანტიების, იპოთეკისა და გირავნობის ხელშეკრულებების, თავდებობის წერილების, აკრედიტივებისა და სხვა მსგავსი დოკუმენტების მომზადება;ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის უცხო ქვეყნებში საბანკო ანგარიშების გახსნისთვის საჭირო პროცედურების წარმოება;

საგადასახადო და საბაჟო სამართალი

საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით კვალიფიციური სამართლებრივი და საფინანსო დასკვნების, ხელშეკრულებებში საგადასახადო დებულებების მომზადება. ერთობლივი საწარმოების და ოფშორების სტრუქტურირება. საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებით სრული კონსალტინგი - საქონლის იმპორტის, ექსპორტის, საბაჟო რეჟიმების, საბაჟო გაფორმებისა და დეკლარირებების შესახებ;

საკორპორაციო სამართალი და ბიზნეს კონსულტაციები

მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში ნებისმიერი იურიდიული პირის რეგისტრაცია. ყველა სახის კორპორატიული დოკუმენტების მომზადება:კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტები, წესდებები, პარტნიორთა კრების ოქმები და გადაწყვეტილებები, რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების შეტანა, იურიდიული პირების რეორგანიზაცია (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა, რედომიცილება) და ლიკვიდაცია. იურიდიული პირის დაფუძნების შემდეგ სრული საფინანსო-საბუღალტრო მხარდაჭერა;აუდიტორული და საფინანსო დასკვნების მომზადება;

ლიცენზიების და ნებართვების მოპოვება

ყველა სახის ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვება. ლიცენზიის (ნებართვის) გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოსთან წარმომადგენლობა;

ბინადრობის ნებართვები და მოწმობები

ბინადრობის ნებართვების მოპოვებასთან დაკავშირებული სრული პროცესების წარმართვა;

უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

უძრავი ქონების სამართლებრივი მდგომარეობის კვლევა. უძრავი ქონების გადაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია და ნებართვების მოპოვება. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებასთან ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;

სახელშეკრულებო სამართალი

ყველა სახის სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულების/შეთანხმებების/ მომზადება, რევიზია და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის სახელმწიფო უწყებებში რეგისტრაცია; ხელშეკრულებების სამართლებრივი ანალიზი;

ადმინისტრაციული სამართალი:

მომსახურება  ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებასთან ან შეცვლასთან დაკავშირებით;

ადმინისტრაციული საჩივრის, სარჩელის და შესაგებლის მომზადება;წარმომადგენლობა სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციულ დავებთან დაკავშირებით;

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

კონსულტაცია საავტორო\სალიცენზიო საკითხებთან დაკავშირებით;სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია;პატენტის და სხვა სამართლებრივი უფლების რეგისტრაცია;თანაავტორთა შორის ხელშეკრულების გაფორმება;ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით წარმომადგენლობა, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ისე სასამართლოში;

შრომის სამართალი

კონსულტაცია შრომის სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით;შრომითი ხელშეკრულებების და შინაგანაწესის მომზადება;წარმომადგენლობა სასამართლოში შრომით დავებთან დაკავშირებით;

სააღსრულებო სამართალი

სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში იურიდიული მომსახურების გაწევა. წარმომადგენლობა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. აღსრულების მიზნით დანიშნულ აუქციონებში წარმომადგენლობა;

ენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სამართალი

სამართლებრივი მხარდაჭერა ელექტროენერგეტიკის, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობისთვის საჭირო ლიცენზიის მოპოვებასა და მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობაში. ხელშეკრულებების, სამართლებრივი დოკუმენტაციის, ენერგიის შესყიდვის, ფინანსირებისა და უზრუნველყოფის, გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის შეთანხმებების მომზადება;

სატელეკომუნიკაციო სამართალი

ტელეკომუნიკაციის ეროვნული კომისიისგან ლიცენზების, ნებართვებისა და ავტორიზაციის მოპოვება. ხელშეკრულებების (ურთიერთჩართვის, მომხმარებელთან დადებული ხელშეკრულებები) მომზადება. სამართლებრივი დახმარება სატელეკომუნიკაციო მომსახურებასთან, სატელევიზიო და რადიო მაუწყებლობასთან, სიხშირეებსა და ნუმერაციისრესურსთან დაკავშირებულ საკითხებთან.

სამშენებლო სამართალი

მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, პროექტის დამტკიცებისა და მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებში სამართლებრივ დახმარება და კლიენტის ინტერესების დაცვა; მშენებლობასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების (მათ შორის ბრძანებების, ნასყიდობის, წინარე ნასყიდობისა, აღნაგობის ხელშეკრულების განშლისა და სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების) მომზადება.


"ჯეოსილქროუდ"-ის სერვისები:

1. საინვესტიციო პარტნიორობა / ბიზნეს გეგმის შედგენა;
2. იურიდიული მომსახურება;
3. სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
4. მთარგმნელობითი მომსახურება;
5. აუდიტორული/საფინანსო/ბუღალტრული მომსახურება;
6. უძრავი ქონების შეფასება;
7. არქიტექტურული/საპროექტომომსახურება და ექსტერიერის/ინტერიერის დიზაინი;
8. მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტრუქცია;
9. მარკეტინგული და სრული სარეკლამო მომსახურება;
10. MICE ტურიზმი, სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები;


ფოტო
მიმოხილვა
მომხმარებელთა შეფასებები
(2)
5 რეიტინგი 5 დან
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
რეიტინგის მინიჭება
იმისათვის, რომ შეძლოთ რეიტინგის მინიჭება და შეფასების დაწერა საჭიროა შეხვიდეთ სისტემაში.